nacházíte se: Stanovy
 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Společnost české ochrany Tučňáka (dále jen ”SČOT”) je nezávislým vlivným svazkem všech, kteří se zabývají Tučňákem.

Čl. 2

SČOT vyvíjí činnost.

Čl. 3

Cíl činnosti SČOT je ochrana a rozvoj práv a svobod Tučňáka. Tohoto cíle dosahuje zejména tím, že prosazuje nominaci a vyhlášení Tučňáka Ptákem roku, vyvíjí přednáškovou, osvětovou a výchovně vzdělávací činnost o Tučňákovi, podílí se na informační a publikační činnosti o Tučňákovi a podporuje vědeckou a studijní činnost o Tučňákovi, uplatňuje získané poznatky a zkušenosti při přípravě návrhů právních předpisů pro Tučňáka, splupracuje s obdobnými splečnostmi v zahraničí.

HLAVA II

ČLENSTVÍ VE SČOT

Čl. 4

Vznik členství ve SČOT
Prezidium SČOT může z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout o prominutí podmínky podle písmene e).

Čl. 5

Práva a povinnosti členů SČOT

Čl. 6

Zánik členství ve SČOT

Čl. 7

Disciplinární odpovědnost členů SČOT

Čl. 8

Seznam členů SČOT

HLAVA III

ORGÁNY SČOT A JEJICH PŮSOBNOST

Čl. 9

Orgány SČOT
Orgány SČOT jsou

Čl. 10

Tučňák

Čl. 11

Čestná rada Otců zakladatelů (ČROZ)

Čl. 12

Prezidium

Čl.13

Valná hromada

HLAVA IV

HOSPODAŘENÍ SČOT

Čl. 14

HLAVA V

ZÁNIK SČOT

Čl. 15

Zánik SČOT
SČOT zaniká pouze v případě, že o tom rozhodne Tučňák.

HLAVA VI

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 16

Do doby ustavení orgánů SČOT v souladu s těmito Stanovami vykonává působnost a pravomoci orgánů SČOT Čestná rada Otců zakladatelů, která předloží první Valné hromadě zprávu o své činnosti.

Čl. 17

Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem rozhodnutí ČROZ a účinnosti dnem ratifikace Tučňáka.
Tučňák v.k. Y
Otcové zakladatelé v.r.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 
Česky  English